Gmina Piaski w partnerstwie FUNDACJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INCEPTUM realizuje projekty

"ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY  PIASKI" oraz "ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI"

Czy rodzic może domagać się alimentów od pełnoletniego dziecka?

            Fakt istnienia obowiązku alimentacyjnego rodziców w stosunku do dzieci zasadniczo nie wywołuje wątpliwości zarówno u uprawnionych jak i zobowiązanych do płacenia alimentów. Jednak zdecydowanie mniej osób ma świadomość, że rodzice również mogą w uzasadnionych przypadkach wytaczać powództwo o alimenty w stosunku do dzieci.

            Podstawą prawną roszczeń rodziców w stosunku do dzieci jest przepis art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie, z którym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Jednakże obowiązek alimentacyjny, który spoczywa na dzieciach ulega ograniczeniu do przypadków, kiedy to rodzice pozostają w niedostatku.

            Zarówno kodeks rodzinny i opiekuńczy jak i inne ustawy nie definiują pojęcia niedostatku. Należy zauważyć, że zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie uznaje się, że niedostatek stanowi stan, w którym rodzic nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich uzasadnionych potrzeb życiowych. Zaś poprzez termin uzasadnionych potrzeb życiowych należy rozumieć potrzeby bytowe, mieszkaniowe oraz zdrowotne.

            Warto też zauważyć, że alimenty są zasadne w przypadku kiedy rodzic znalazł się w niedostatku z przyczyn niezależnych od siebie. Nie podlega ochronie jego prawo jeżeli nie podejmuje pracy z powodu braku chęci oraz nie wykorzystuje posiadanego majątku do czerpania z niego dochodów (np. najem). 

            Podsumowując pomimo że obowiązek alimentacyjny dzieci w stosunku rodziców nie jest na tyle powszechny jak obowiązek finansowania uzasadnionych potrzeb dzieci to przy spełnieniu dodatkowych warunków  - wykazaniu znalezienia się w niedostatku rodzice mogą starać się o zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych.

Projekty "ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY  PIASKI" oraz "ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI"
są realizowane przez  Gminę Piaski w partnerstwie z FUNDACJĄ WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INCEPTUM
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne. Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.