Gmina Piaski w partnerstwie FUNDACJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INCEPTUM realizuje projekty

"ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY  PIASKI" oraz "ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI"

Do kiedy rodzic płaci alimenty na rzecz dziecka?

            Istnieje powszechne przekonanie, ze alimenty należy płacić na rzecz dziecka do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Jednak pozostaje ono w sprzeczności z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

            Na podstawie przepisu art. 133 § kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania. Wykładnia przepisu pozwala na uznanie, że wiek uprawnionego pozostaje bez związku z prawem do alimentów. Co więcej ukończenie szkoły średniej bądź uczelni wyższej nie przesądza o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego.

            Zgodnie z brzmieniem przytoczonego przepisu obowiązek alimentacyjny jest uzależniony od możliwości samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Zatem podjęcie pracy zarobkowej umożliwiającej zaspokojenie potrzeb bytowych należy uznać za przesłankę wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

            Mając na względzie powyższe obowiązek alimentacyjny na rzecz dzieci jest uzależniony od osiągnięcia niezależności finansowej przez dziecko. Jednak niejednokrotnie zdarza się, że rodzic zaprzestaje płacenia alimentów jeżeli  dziecko osiągnie pełnoletność, bądź ukończy studia wyższe. W takim przypadku zasadne jest egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego przez osobę uprawnioną.

 

Projekty "ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY  PIASKI" oraz "ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI"
są realizowane przez  Gminę Piaski w partnerstwie z FUNDACJĄ WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INCEPTUM
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne. Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.