Gmina Piaski w partnerstwie FUNDACJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INCEPTUM realizuje projekty

"ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY  PIASKI" oraz "ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI"

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

            Na podstawie przepisów ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej, a także rodzeństwo.

            Ustalanie wysokości zależy od zróżnicowanych czynników. Jednak na potrzeby artykułu można skoncentrować się na dwóch aspektach. Są to uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowo-majątkowo rodzica.

            Przez pojęcie uzasadnionych potrzeb należy rozumieć zaspokojenie potrzeb dziecka, które umożliwią mu harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny przy uwzględnieniu wieku i indywidualnych możliwości. Nie można pomijać również kwestii zdrowia dziecka. Jeżeli cierpi ono na dolegliwości, choroby, które są związane z większymi wydatkami jak np. leki, regularne wizyty u specjalistów to oczywiście te kwestie są uwzględniane przy miarkowaniu alimentów

            Poprzez możliwości zarobkowe należy nie tylko faktycznie osiągane dochody przez osobę zobowiązanego do uiszczania alimentów , ale również możliwości faktycznie odpowiadające zdobytemu wykształceniu, wyuczonego zawodu. Zatem fakt, że ktoś posiada kwalifikacje do wykonywania popłatnej pracy, jednak z uwagi na brak chęci do jej wykonywania nie osiąga odpowiednich dochodów nie usprawiedliwia niższej wysokości alimentów. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość obowiązku alimentacyjnego jest sytuacja majątkowa zobowiązanego. Jeżeli rodzic posiada kilka mieszkań, które są najmowane lokatorom to uzyskiwany z tego tytułu dochód niewątpliwie wpływa na wyższą wysokość alimentów.

            Nie można tracić z pola widzenia faktu, że dziecko ma prawo do równej stopy życiowej swoich rodziców. Za sprzeczne z zasadami współżycia należy uznać przypadki, kiedy to rodzic może sobie pozwolić na egzotyczne wakacje, a dziecko wakacje spędza w domu z uwagi na brak funduszy.

            Reasumując punktem wyjścia do dokonania oceny sytuacji rodziny są możliwości zarobkowo-majątkowe rodzica oraz uzasadnione potrzeby dziecka. W zależności od stanu faktycznego jeden z tych aspektów może mieć decydujące znaczenie na wysokość alimentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty "ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY  PIASKI" oraz "ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI"
są realizowane przez  Gminę Piaski w partnerstwie z FUNDACJĄ WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INCEPTUM
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne. Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.