Gmina Piaski w partnerstwie FUNDACJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INCEPTUM realizuje projekty

"ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY  PIASKI" oraz "ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI"

            Fakt istnienia obowiązku alimentacyjnego rodziców w stosunku do dzieci zasadniczo nie wywołuje wątpliwości zarówno u uprawnionych jak i zobowiązanych do płacenia alimentów. Jednak zdecydowanie mniej osób ma świadomość, że rodzice również mogą w uzasadnionych przypadkach wytaczać powództwo o alimenty w stosunku do dzieci.

            Podstawą prawną roszczeń rodziców w stosunku do dzieci jest przepis art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie, z którym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Jednakże obowiązek alimentacyjny, który spoczywa na dzieciach ulega ograniczeniu do przypadków, kiedy to rodzice pozostają w niedostatku.

            Zarówno kodeks rodzinny i opiekuńczy jak i inne ustawy nie definiują pojęcia niedostatku. Należy zauważyć, że zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie uznaje się, że niedostatek stanowi stan, w którym rodzic nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich uzasadnionych potrzeb życiowych. Zaś poprzez termin uzasadnionych potrzeb życiowych należy rozumieć potrzeby bytowe, mieszkaniowe oraz zdrowotne.

            Warto też zauważyć, że alimenty są zasadne w przypadku kiedy rodzic znalazł się w niedostatku z przyczyn niezależnych od siebie. Nie podlega ochronie jego prawo jeżeli nie podejmuje pracy z powodu braku chęci oraz nie wykorzystuje posiadanego majątku do czerpania z niego dochodów (np. najem). 

            Podsumowując pomimo że obowiązek alimentacyjny dzieci w stosunku rodziców nie jest na tyle powszechny jak obowiązek finansowania uzasadnionych potrzeb dzieci to przy spełnieniu dodatkowych warunków  - wykazaniu znalezienia się w niedostatku rodzice mogą starać się o zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych.

            Istnieje powszechne przekonanie, ze alimenty należy płacić na rzecz dziecka do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Jednak pozostaje ono w sprzeczności z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

            Na podstawie przepisu art. 133 § kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania. Wykładnia przepisu pozwala na uznanie, że wiek uprawnionego pozostaje bez związku z prawem do alimentów. Co więcej ukończenie szkoły średniej bądź uczelni wyższej nie przesądza o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego.

            Zgodnie z brzmieniem przytoczonego przepisu obowiązek alimentacyjny jest uzależniony od możliwości samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Zatem podjęcie pracy zarobkowej umożliwiającej zaspokojenie potrzeb bytowych należy uznać za przesłankę wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

            Mając na względzie powyższe obowiązek alimentacyjny na rzecz dzieci jest uzależniony od osiągnięcia niezależności finansowej przez dziecko. Jednak niejednokrotnie zdarza się, że rodzic zaprzestaje płacenia alimentów jeżeli  dziecko osiągnie pełnoletność, bądź ukończy studia wyższe. W takim przypadku zasadne jest egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego przez osobę uprawnioną.

 

            Na podstawie przepisów ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej, a także rodzeństwo.

            Ustalanie wysokości zależy od zróżnicowanych czynników. Jednak na potrzeby artykułu można skoncentrować się na dwóch aspektach. Są to uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowo-majątkowo rodzica.

            Przez pojęcie uzasadnionych potrzeb należy rozumieć zaspokojenie potrzeb dziecka, które umożliwią mu harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny przy uwzględnieniu wieku i indywidualnych możliwości. Nie można pomijać również kwestii zdrowia dziecka. Jeżeli cierpi ono na dolegliwości, choroby, które są związane z większymi wydatkami jak np. leki, regularne wizyty u specjalistów to oczywiście te kwestie są uwzględniane przy miarkowaniu alimentów

            Poprzez możliwości zarobkowe należy nie tylko faktycznie osiągane dochody przez osobę zobowiązanego do uiszczania alimentów , ale również możliwości faktycznie odpowiadające zdobytemu wykształceniu, wyuczonego zawodu. Zatem fakt, że ktoś posiada kwalifikacje do wykonywania popłatnej pracy, jednak z uwagi na brak chęci do jej wykonywania nie osiąga odpowiednich dochodów nie usprawiedliwia niższej wysokości alimentów. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość obowiązku alimentacyjnego jest sytuacja majątkowa zobowiązanego. Jeżeli rodzic posiada kilka mieszkań, które są najmowane lokatorom to uzyskiwany z tego tytułu dochód niewątpliwie wpływa na wyższą wysokość alimentów.

            Nie można tracić z pola widzenia faktu, że dziecko ma prawo do równej stopy życiowej swoich rodziców. Za sprzeczne z zasadami współżycia należy uznać przypadki, kiedy to rodzic może sobie pozwolić na egzotyczne wakacje, a dziecko wakacje spędza w domu z uwagi na brak funduszy.

            Reasumując punktem wyjścia do dokonania oceny sytuacji rodziny są możliwości zarobkowo-majątkowe rodzica oraz uzasadnione potrzeby dziecka. W zależności od stanu faktycznego jeden z tych aspektów może mieć decydujące znaczenie na wysokość alimentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty "ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY  PIASKI" oraz "ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI"
są realizowane przez  Gminę Piaski w partnerstwie z FUNDACJĄ WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INCEPTUM
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne. Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.