Gmina Piaski w partnerstwie FUNDACJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INCEPTUM realizuje projekty

"ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY  PIASKI" oraz "ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI"

O PROJEKCIE

Projekt „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Piaski” skierowany jest do osób mieszkających na terenie gminy Piaski, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej w grupie 145 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Piaski do 31.12.2020 r. Projekt zakłada rozwój różnych form wsparcia rodziny poprzez realizację kompleksowych działań:

  1. Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Piaski
  2. Utworzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego
  3. Kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

W ramach realizacji projektu powstaną Świetlice Środowiskowe w Gminie Piaski w miejscowościach: Piaski, Bystrzejowice, Wola Piasecka oraz Majdan Kozic Górnych. Do udziału w projekcie zapraszamy  dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat oraz ich rodziny. Utworzone świetlice będą pełnić funkcję opiekuńczą jak i specjalistyczną.

JAK APLIKOWAĆ?

Rekrutacja do projektu prowadzona jest od 01.10.2019 r. do zebrania docelowej grupy uczestników. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu w Urzędzie Gminy Piaski ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski od godz. 08:00 do 16:00 a także do pobrania w zakładce „Do pobrania”.  

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wszystkie wymagane dokumenty osobiście lub wysłać pocztą/kurierem na adres kontaktowy biura projektu z dopiskiem „Rozwój placówek wsparcia dziennego na trenie Gminy Piaski”.

W skład wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:

  • Formularz rekrutacyjny uczestnika
  • Oświadczenie uczestnika Rodo
  • Deklaracja uczestnika w projekcie

Projekty "ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY  PIASKI" oraz "ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI"
są realizowane przez  Gminę Piaski w partnerstwie z FUNDACJĄ WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INCEPTUM
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne. Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.